Balustrady wewnętrzne

Brzozie Lubawskie, 15.04.2018

„METAL-PLAST” Zagórski Janusz
Brzozie Lubawskie 95B, 13-306 Kurzętnik
Gmina: KURZĘTNIK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 117/10/04/2018

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:
I. Zakup i montaż kompletnej komory do czyszczenia strumieniowo-ściernego, zakup ścierniwa w ilości niezbędnej do uruchomienia procesu oczyszczania
II. Zakup zestawu do metalizacji natryskowej łukiem elektrycznym

a) Opis przedmiotu zamówienia
I. Parametry elementów składowych kompletnej komory do czyszczenia śrutem staliwnym elementów i konstrukcji metalowych:
a) zasadnicza komora śrutownicza o wymiarach wewnętrznych min. 12x4x4 m, przewidziana jako obiekt wewnętrzny (posadowienie w hali); wykonana z konstrukcji stalowej obudowanej płytami warstwowymi; o ścianach i suficie dodatkowo zabezpieczonych płytami gumowymi; z 1 bramą transportową o min. wymiarach 4,0x3,8 m, podnoszoną automatycznie (rolowaną) i wygumowaną wewnętrznie; z 1 drzwiami obsługowymi o min. wymiarach 2,0x1,0 m z wizjerem (brama i drzwi posiadają system zabezpieczeń krańcowych powodujących przy otwarciu natychmiastowe, automatyczne przerwanie procesu czyszczenia), zapotrzebowanie na sprężone powietrze podczas pracy komory min. 5 m3/min, zasilanie komory śrutowniczej z maszynownią - max. 36 kW

b) system recyrkulacji ścierniwa służący do transportowania, separacji (regeneracji), magazynowania oraz podawania ścierniwa w procesie czyszczenia strumieniowo-ściernego składający się z:
- oczyszczarki strumieniowej o min. pojemności zbiornika 200 l i ciśnieniu roboczym 10 bar,
wyposażona jest w elektropneumatyczny układ sterowania wraz dźwignią sterującą
- przewodów sterujących o długości min. 15 mb, węża roboczego o min. długości 15 mb i średnicy min. fi 32x8 oprawionego w złączki i oprawy dyszy oraz dysze o średnicy fi 4,5 – 11
- podnośnika kubełkowego o wysokości min. 6 m, napędzanego silnikiem elektrycznym o mocy min. 1,0 kW
- separatora ścierniwa z sitem wibracyjnym połączonym z podnośnikiem kubełkowym i instalacją odpylającą komorę,
- zbiornika zasypowego umieszczonego nad oczyszczarka pełniącego funkcję magazynowania oczyszczonego ścierniwa o pojemności min. 700 litrów.

c) zbiornik zsypowy podłogowy (umieszczony w zagłębieniu podłogowym komory)

d) odpylacz komorowy wraz z układem kanałów wentylacyjnych o przepływie powietrza min. 300 l/min; mocy wentylatora min. 10 kW; ciśnieniu pracy instalacji sprężonego powietrza min. 6 Mpa; emisji zanieczyszczeń do atmosfery < 4 mg/m3.

e) instalacja oświetlenia komory i maszynowni o łącznej mocy lamp min. 1,4 kW. Dodatkowo wymagane jest wyposażenie komory w min. 2 oprawy z niezależnym akumulatorowym układem awaryjnym gwarantującym pracę lamp w przypadku zaniku napięcia.

f) zestaw sprzętu BHP dla dwóch operatorów obejmujący
- filtr powietrza oddechowego (dwustanowiskowy) – 1 szt.
- hełm ochronny do śrutowni – 2 szt.
- kombinezon pyłoszczelny – 2 kpl.
- zestaw klimatyzacyjny z regulatorem przepływu powietrza – 2 kpl.
- rękawice powlekane – 2 pary
- przewody powietrzne – 2 kpl x 15 m.

g) zabezpieczenie ścian wewnętrznych i bram płytami gumowymi o grubości min. 3,0 mm oraz zabezpieczenie sufitu.

h) napięcie sterowania 220 V, 50 Hz, 12 i 24 V; zasilanie elektryczne komory 3 x 400/230 V, systemy krańcowe w drzwiach i bramie komory.

i) ścierniwo: śrut staliwny w ilości niezbędnej do uruchomienia procesu oczyszczania.

II. Parametry kompletnego zestawu do metalizacji natryskowej łukiem elektrycznym i uszlachetniania powierzchni obrabianego metalu:
- pistolet do ręcznego natryskiwania metalicznej powłoki ochronnej charakteryzujący się ciężarem max. 2,7 kg,
- przewody pneumatyczne i przewody elektryczne długości min. 10 metrów,
- napięcie zasilające zestaw do metalizacji 3~50/60Hz i 400V,
- natężenie prądu metalizacji max 430A, napięcie prądu metalizacji 15V÷42V.
- wydajność zestawu dla drutu cynkowego o średnicy 2,5 mm – min. 28 kg/h, cynkowo-aluminiowego o średnicy 2,5 mm – min. 24 kg/h, stalowego o średnicy 2,0 mm – min. 15 kg/h.

Wyklucza się składanie ofert częściowych. Istnieje możliwość zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru żadnej z ofert. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany. Urządzenia wykonywane są zgodnie z dyrektywami i normami UE. Posiadają znak CE. Okres gwarancji przedmiotu zamówienia nie jest krótszy niż 12 miesięcy.
Płatność za realizację zamówienia w min. trzech ratach, w tym ostatnia stanowiąca min. 30% wartości netto oferty.

b) Warunki udziału w postępowaniu
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie przez Wykonawców następujących warunków:
• oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub do czynności objętych przedmiotem zamówienia;
• oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzonej działalności;
• oferent musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
• oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
• w przypadku wygrania postępowania i sfinalizowania transakcji oferent w podanej cenie dostarczy sprzęt bezpośrednio do nabywcy, zamontuje, uruchomi oraz przeszkoli personel zamawiającego z jego obsługi.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest prowadzenie przez oferenta działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – proszę o dostarczenie oświadczenia lub wydruku z CEiDG o
wpisie odpowiedniego PKD w zakresie wykonywanej czynności lub wydruku z KRS.

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia oferenta.
Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

c) Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1 Najniższa cena netto PLN 3 70 pkt
2 Najdłuższy okres gwarancji 20 pkt
3 Największy udział % ostatniej z trzech rat 10 pkt
3 W przypadku uzyskania przez Beneficjenta oferty w walutach innych niż złote (PLN) Beneficjent poda jej równowartość w złotych przeliczoną z zastosowaniem kursu sprzedaży danej waluty wg notowań NBP z dnia wystawienia oferty.

d) Opis przyznawania punktacji:
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny netto, brutto i podania wartości podatku VAT z uwzględnieniem wszystkich kosztów, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Ocena ofert dokonana będzie według następującego wzoru:

Pkt za 1 kryterium „Najniższa cena netto w PLN” przyznawane są wg. wzoru:
Przyznane punkty =(najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert podlegających ocenie/cena oferty
ocenianej) x 70 pkt

Pkt za 2 kryterium „Najdłuższy okres gwarancji” przyznawane są wg. wzoru:
Przyznane punkty =(okres gwarancji oferty ocenianej/ najdłuższy okres
gwarancji spośród wszystkich ofert podlegających ocenie) x 20 pkt

Pkt za 3 kryterium „Największy udział % ostatniej z trzech rat” przyznawane są wg. wzoru:
Przyznane punkty =(udział % oferty ocenianej/ największy udział % spośród wszystkich ofert
podlegających ocenie) x 10 pkt

Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania przez oferentów takiej samej ilości punktów wykonanie zamówienia nie zostanie powierzone żadnemu z oferentów i postępowanie zostanie powtórzone.

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia
Odrzuceniu podlegają oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,
d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia oferenta.

f) Informacja dotycząca terminu składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu dzień miesiąc rok
15 05 2018

g) Termin realizacji zamówienia

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu dzień miesiąc rok
20 12 2018

h) Ofertę można składać tylko w formie papierowej wysyłając na adres:
„METAL-PLAST” Zagórski Janusz, Brzozie Lubawskie 95 B, 13-306 Kurzętnik

i) Akceptowalne formy składania ofert:
• Ofertę można składać tylko w formie papierowej w kopercie nadanej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
• W jednej kopercie mogą znajdować się oferty na zakup i montaż kompletnej komory do czyszczenia strumieniowo-ściernego, zakup ścierniwa w ilości niezbędnej do uruchomienia procesu oczyszczania oraz zakup zestawu do metalizacji natryskowej łukiem elektrycznym stanowiących odpowiedzi na zapytania.
• Na kopercie wskazane jest podanie nr zapytania ofertowego określonego na portalu ogłoszeniowym ARiMR.
• Dokumenty muszą być przygotowane na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

• Dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres, nr telefonu kontaktowego).
• Opis pozwalający jasno określić spełnianie parametrów oraz wyposażenia wyszczególnionych w części a) niniejszego zapytania (opis przedmiotu zamówienia).
• Wartość oferty netto, brutto i wartość podatku VAT.
• Datę sporządzenia oferty.
• Termin realizacji zamówienia i termin ważności oferty (tożsamy).
• Oferta wraz z oświadczeniem dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu musi być podpisana we właściwych miejscach i opieczętowana.
• Oferta wraz z oświadczeniem dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu musi być przygotowana na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
• Wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje np. warunki płatności, gwarancji, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.

k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

l) Pozostałe uwagi:
Osoba kontaktowa: Janusz Zagórski, tel. 56 47 408 89, 604 292 665
Załączniki do zapytania:
1) Formularz oferty

Zagórski Janusz

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania

Odwiedź nasze profile

Szybki kontakt